این سایت توسط آرمان محمدی و حسن امیری برای درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه ساخته شده است.